Občianske združenie STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj je nezisková mimovládna organizácia založená a pôsobiaca na východnom Slovensku od roku 2010. STEP ako organizácia bol založený v obci Zemplínske Hámre, odkiaľ pochádza jeho členská základňa, no postupom času sa naša pôsobnosť rozrástla na regionálnu úroveň.

Našim hlavným cieľom a úlohou je vytvorenie podmienok pre deti, mládež a dospelých pre rozvoj osobnosti, vzdelanostnej úrovne a vzťahu k živej a neživej prírode. Prostredníctvom realizoaných aktivít a projektov prispievame nielen k rozvoju členov našej komunity ale taktiež k rozvoju nášho regiónu a jeho obyvateľov.

Oblasť pôsobnosti STEPu siaha od lokálnej až po medzinárodnú úroveň, kde máme vytvorenú stabilnú sieť partnerov v rámci krajín EÚ.

Ciel’ová skupina

Cieľovou skupinov sú mladí ľudia, ako nositelia zodpovednosti za budúce generácie, ktorých je potrebné vychovať v moderných, vzdelaných, skúsených a otvorených ľudí, aby sme zabezpečili hospodársky rast a regionálny rozvoj v našom regióne. Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je účasť mladých ľudí na aktivitách, ktoré ich učia multikultúrnemu prostrediu, rozvíjajú ich jazykové a profesijné kompetencie a učia ich byť samostatnými a zodpovednými aktívnymi občanmi Európy dneška.

HISTORIE

OZ STEP Spoločenstvo pre oblastný rozvoj vzniklo dňa 15.01.2010 Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-35112. Zakladateľom združenia boli súčasní predstavitelia Predstavenstva OZ STEP Aľušík Štefan, Bc. Patrik Širgeľ a JUDr. Rastislav Zaremba.

Myšlienka vytvoriť občianske združenie vyšla z aktuálnej situácie na poli mládežníckych aktivít a mládežníckej politiky v regióne Horný Zemplín. Mladí ľudia, ktorí sa chceli akýmkoľvek spôsobom vo svojom voľnom čase realizovať, nemali na tieto potreby vytvorené podmienky, často im chýbali priestory, skúsenost, vedomosti atď. Z tohto dôvodu podal prípravný výbor združenia návrh na registráciu združenia. Prvé valné zhromaždenie členov združenia sa uskutočnilo o februári roku 2010, kde boli kreované orgány združenia, stanovili sa spoločné ciele a úlohy do nasledujúceho obdobia a združenie STEP začalo rozvíjať svoju činnosť medzi mladými ľuďmi z obce Zemplínske Hámre.

Prvými lokálnymi projektmi združenia boli miestne iniciatívy zamerané na mobilizáciu mládeže v rámci mládežníckej iniciatívy This is where we live!, ktorej cieľom bolo zaktivizovať mladých ľudí na poli regionálneho rozvoja, ukázať im možnosti ich budúceho profesionálneho vývoja a zapojenie mladých do aktívneho spoločenského života v obci a na medzinárodnom poli.

Na poli medzinárodných projektov je združenie štatisticky stále najaktívnejšie. V rácmi celkového počtu zrealizovaných projektov združenia pripadá 75% projektov na medzinárodné projekty a aktivity vo viac než 15-tich krajinách Európy. K 1.1.2014 STEP ako organizácia zrealizoval 28 národných/lokálnych a 84 medzinárodných projektov, kde bol STEP realizátorom alebo projektovým partnerom.

NAŠE AKTIVITY

OZ STEP pôsobí na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.

Lokálne a regionálne aktivity

aktivity pre deti
spolupráca sa škôlkami a školami
(Mikuláš, karnevaly, kreatívne workshopy, diskotéky)
aktivity pre mládež
vzdelávacie aktivity (semináre, školenia, výmeny,
diskusné stretnutia), športové aktivity, výlety,
kreatívne workshopy, neformálne stretnutia,
spoločenské udalosti (plesy, zábavy, posedenia)
aktivity pre dospelých a širokú verejnosť
športové aktivity, výlety, spoločenské aktivity,
vzdelávacie aktivity(jazykové kurzy, záujmové krúžky,
tématické diskusné stretnutia)

Národné aktivity

vzdelávacie projekty
národné školenia, semináre, konferencie a výmeny v oblasti neformálneho vzdelávania, mládežníckych politík a medzinárodnej spolupráce
projektová spolupráca s národnými partnermi v oblasti medzinárodných mládežníckych projektov

Medzinárodné aktivity

príprava a realizácia medzinárodných projektov
projekty v rámci európskych vzdelávacích programov
(semináre, školenia, mládežnícke výmeny, prípravné stretnutia)
participácia na európskych vzdelávacích programoch

Hlavnou prioritou OZ STEP je aktívna účasť, príprava a realizácia projektov v rámci európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+. Erasmus+ je vzdelávacím programom EÚ pre mládež a dospelých.

V rámci tohto programu sa naša organizácia primárne zameriava na projekty pre vzdelávanie mladých ľudí, tzn. projektov v rámci KA1 – Mobilita mladých ľudí a pracovníkov s mládežou (programy Mládežnícka výmena a Školenie v rámci predošlého programu Youth in Action), ďalej na KA2 – Budovanie kapacít v oblasti mládeže. Viac informácii nájdete v sekcii Projekty

ORGANIZAČNÁ STRUKTURA

Organizačnú štruktúru združenia tvroia v súlade so Stanovami združenia čl. V ods. 1 Orgány združenia:

Predstavenstvo združenia

  • Rastislav Zaremba
    prezident
  • Patrik Širgeľ
  • Lucia Mariničová

Kontrolná rada

  • Daniela Avuková
  • Peter Huray

Členská základňa

Členskú základňu združenia tvoria najmä mladí ľudia vo veku 15 – 30 rokov, ktorí sú členmi združenia už od začatia jeho činnosti alebo sa jeho členmi stali účasťou na niektorej z aktivít združenia (na národnej či medzinárodnej sfére).


Chceš s stať členom a zúčastniť sa niektorého z projektov?